Skip to content Skip to footer

Jakie są rodzaje monitoringu wód

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym kraju prowadzony jest regularny monitoring wód. Polega on na sprawdzaniu jakości wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych. Monitoring wód w Polsce jest jednym z podstawowych podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska.

Na czym polega monitoring wód w Polsce?

Monitoring wód polega na systematycznym wykonywaniu poszczególnych pomiarów jakości wód. Ponadto, w ramach monitoringu dokonywana jest rzetelna ocena oraz prognoza stanu środowiska wodnego w poszczególnych województwach.

Warto zaznaczyć, że nadrzędnym celem monitoringu wód jest nie tylko ustalenie stanu jakościowego wód, lecz także istotnych podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu poszczególnych wód. Programy monitoringu środowiska są ustalane zazwyczaj na okres trzech lat.

Stan wód jest sprawdzany pod kątem zanieczyszczeń prowadzących w efekcie do eutrofizacji.Tego typu zanieczyszczenia pochodzą przede wszystkim z sektora bytowo-komunalnego oraz rolnictwa. Są to tak zwane zanieczyszczenia biogenne. Ponadto sprawdzany jest stan wód pod względem zanieczyszczeń przemysłowych.

Jakie istnieją rodzaje monitoringu wód?

Zgodnie z obowiązującymi wymogami monitoring wód powierzchniowych i podziemnych dzieli się na: diagnostyczny, operacyjny, badawczy oraz obszarów chronionych. Ostatni z nich jest prowadzony w ramach monitoringu operacyjnego i jego prowadzenie obowiązuje od 2011 roku.

Monitoring diagnostyczny jest przede wszystkim prowadzony w celu ustalenia stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz oszacowania wielkości znacznych oddziaływań wynikających z działalności człowieka. Ponadto ma on na celu zaprojektowanie przyszłych programów oraz dokonanie oceny długoterminowych zmian stanu wód, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych.

Z kolei monitoring operacyjny jest zazwyczaj prowadzony w celu rzetelnego ustalenia stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które to zostały zaznaczone jako zagrożone niespełnieniem określonych celów środowiska. Ponadto jest on prowadzony w celu obserwacji przepływu wód oraz dokonania oceny zmian stanu wód powierzchniowych wynikających z poszczególnych programów.

Cele monitoringu badawczego oraz obszarów chronionych

Monitoring badawczy polskich wód ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie przez badaczy przyczyn nieosiągnięcia poszczególnych celów środowiskowych określonych dla poszczególnych wód powierzchniowych. Ponadto określa on wielkość przypadkowych zanieczyszczeń wód oraz ustala przyczyny występujących rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wynikami oceny stanu ekologicznego wód.

Z kolei monitoring obszarów chronionych prowadzi się podobnie jak monitoring diagnostyczny i operacyjny na obszarach chronionych, a więc przede wszystkim w ujęciach wody pitnej. Pozwala on na dokładne ustalenie stanu czystości tych wód.

Dzięki prowadzeniu poszczególnych monitoringów wód, ludność może mieć pewność, że korzysta na co dzień ze zdrowej, nieskażonej różnorodnymi zanieczyszczeniami wody.